Новини

ОТПАДА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕДСТАВЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ ПРИ ЗАПИСВАНЕ!

СПРАВКА: СЪОБЩЕНИЕ ОТ РУО – ГР. ПЛОВДИВ – http://www.ruobg.com/news/read/id/1468|

–––––––––––––––––––-

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ  НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

Документите се приемат всеки работен ден от 8:30 до 16:00 ч. в Деловодството на училището.
Родителите на новопостъпващите ученици в 1 клас трябва да подават следните документи:

1.Попълнено заявление за записване по образец

2.Копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване

3.Лична карта на подавашия заявлението за записване родител/настойник/ за удостоверяване при поискване

4.Удостоверение за завършена подготвителна група /ПГ/ или декларация,че детето не е  посещавало ПГ

5.Всички документи,удостоверяващи използваните критерии /Приложение№2/

-Дете с трайни увреждания

- Дете с двама починали родители

- Месторабота на родител в района на училището /Служебна бележка от работодателя с ЕИК ,изх.№, адрес на месторабота, мокър печат и подпис/

  •  Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.
  • Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.
  •  Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
  • След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.

- Декларация за обработка на лични данни и заявления за приемане на ученик могат  да се изтеглят от сайта на училището – меню „Бланки”